Изберете вид отпадък и вижте как и къде може да го изхвърлите.

Спазвайте указанията и изхвърлете правилно своите отпадъци, защото те са важна суровина, която пести много ресурси.

***

Повече информация за управлението на отпадъците в Габрово може да научите от Програмата за управление на отпадъците на Община Габрово с период на действие 2021-2028 година.

Програмата има за цел намаляване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и здравето на населението, чрез предотвратяване на образуването им,  както и постигане на максимално ефективно използване на ресурсите. В програмата е  отразено  актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на Община Габрово, в съответствие със законовите изисквания, европейски и национални програмни и методически документи.