Метал

Металните отпадъци могат лесно да се сепарират и рециклират!

Изделия от метал (прибори, съдове и др.) изхвърлете в ЖЪЛТИЯ КОНТЕЙНЕР.

Метални опаковки (кенчета, туби и др.) изхвърлете в ОРАНЖЕВИЯ КОНТЕЙНЕР.

В случай че в близост до Вас няма оранжев контейнер за опаковки, използвайте жълт контейнер.

Жълтите контейнери се обслужват по график от ОП „Благоустрояване“. Оранжевите контейнери за опаковки се обслужват два пъти месечно от „Екобулпак“АД.