Мебели

Вариант 1: Може да предадете безплатно на Регионално депо – ВИЖ къде се намира. Допълните лна информация на тел. 066 985 029

Вариант 2: Може да предадете безплатно на ОП "Благоустрояване", на адрес: бул. "Трети март" №53. Допълнителна информация на тел. 066 801 435