Контрол и санкции

Мерките и контролът за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и на местно ниво в Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово.

На територията на община Габрово контролни функции в управлението на отпадъците се осъществяват от Общински инспекторат, който извърша планови проверки и проверки по сигнали на граждани. При констатиране на нарушения, общинските инспектори съставят протоколи с предписания и установен срок за вземане на мерки за отстраняване на нарушението или се съставя акт за установянаве на административно нарушение, на чиято база се издават наказателни постановления. Констатираните нарушения се наказват с административни санкции, основните от които са в размер от 300 до 1000 лв за физичиески лица и с имуществени санкции, в размер от 1400 до 4000 лв за еднолични търговци и юридически лица.

Най-типичните нарушения констатирани през 2019 г. са: струпване на строителни и едрогабаритни отпадъци до контейнерите за битови отпадъци, формиране на нерегламентирани сметища, смесване на отпадъците в контейнерите. Извършените през изминалата година планови проверки са 152, а проверките по сигнали на граждани са 132. Актовете, на чиято база са издадени наказателни постановления са 13, на стойност 3200,00 лв.