Контрол и санкции

Мерките и контролът за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците са регламентирани в Закона за управление на отпадъците и на местно ниво в Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Габрово.

На територията на община Габрово контролни функции в управлението на отпадъците се осъществяват от Инспекторат по управление на отпадъците към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“, който извърша планови проверки и проверки по сигнали на граждани. При констатиране на нарушения, еко инспекторите съставят протоколи с предписания и установен срок за вземане на мерки за отстраняване на нарушението или се съставя акт за установянаве на административно нарушение, на чиято база се издават наказателни постановления. Административно наказание глоба за физическите лица е  в размер от 300 до 1000 лева, а на юридическите лица или на едноличните търговци – санкцията е в размер до от 1400 до 4000 лева. 

Глоби в размер от 10 до 50 лв. срещу издаване на фиш, се налагат за явно маловажни случаи по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Телефон за сигнали към инспекторите: 066 985 029; 0877 15 88 20

В бутона по-долу може да видите районите, попадащи в обхвата на проверка и контрол на различните екипи Инспектори по управление на отпадъците.

Най-често срещани нарушения са:

Отчети от дейността на Инспекторат по управление на отпадъците: