МОБИЛЕН ПУНКТ
ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Мобилният пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата е инициатива, организирана от Община Габрово и ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“. Пунктът стартира дейността си през юли 2019г., а целта е да се осигури на гражданите удобен и лесен начин за предаване на разделно събраните отпадъци, което пък ще доведе до повишаване на общественото информиране и постигане на целите, заложени в ЗУО.

Мобилният пункт се движи по предварително оповестен график в топлите месеци, а през зимния сезон той ще работи по заявка. От месец ноември 2019г., за да предадете отпадъци в Мобилния пункт е нужно да направите заявка на тел.: 066 985 029.

В пункта могат да се предават разделно събрани битови отпадъци: пластмаси, хартия, метал, стъкло, текстил, фритюрна мазнина, батерии, излезли от употреба дребни електрически уреди, лекарства с изтекъл срок на годност, флакони и опаковки от препарати.

Всички, които предадат отпадъци в Мобилния пункт могат да получат награда. Пълна информация за кампанията и видовете награди може да прочетете в приложения по-долу Регламент.

График октомври 2019Изтегляне
График септември 2019Изтегляне
График август 2019Изтегляне
График юли 2019Изтегляне
РЕГЛАМЕНТ – Кампания с награди от Мобилен пункт