Започнаха проверки по търговските обекти за отпадъците

От началото на април стартираха проверки по търговските обекти за спазване на правилата и изискванията за изхвърляне и предаване на генерираните от тяхната дейност отпадъци. Проверките се осъществяват от Инспекторат по управление на отпадъците към Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово и се отнасят до разделното събиране и предаване/изхвърляне на отпадъци от харитя и картон, стъкло, пластмаса и метали.

До момента е извършена проверка на 20 обекта, като са съставени констативни и споразумителни протоколи с юридическите лица. Контролът върху предаването/изхвърлянето на отпадъци ще продължи, обхващайки всички търговски обекти на територията на община Габрово.

Напомняме, че в съответствие със нормативните изисквания собствениците или ползвателите на търговски обекти, както и отговорните лица за всички производствени, стопански и административни сгради имат следните възможности за изхвърляне/предаване на отпадъци:

При неспазване на разпоредбите и в случай че не се събират разделно отпадъците или не са предадени на лица, които имат разрешение за дейност с отпадъци са въведени санкции от 3000 до 10000 лв. за едноличен търговец или юридическо лице.