Утре е публичното представяне на Програмата за околна среда

Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в общественото обсъждане на Проекта на „Програма за опазване на околната среда на община Габрово“(ПООС), с период на действие 2023г. – 2027г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 16 юни 2023г., от 17:30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Предвидена е възможност и за онлайн включване в публичното представяне чрез линка - https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m26b7cc02477f26ba9a612472aaf0fe5a

С пълното съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете, както следва:

ПООС Габрово 2023-2027

Приложение 1 Анализ

Приложение 2 План за действие 2023-2027

Проектът на ПООС 2023-2027 обхваща процесите и предизвикателствата, свързани с околната среда. Отговоря на разбирането, че зелените политики, свързани с опазването и подобряването на качеството на околната среда, са един от стълбовете на устойчивото развитие и важна предпоставка за икономическо развитие на общината и осигуряване на по-добро качество на живот.

Визията за опазване на околната среда, изведена в Проекта на Програмата е: Община Габрово - модел за устойчив и приобщаващ растеж, който гарантира здравословна околна среда, опазване и възстановяване на природния капитал и климатична неутралност.

В Проекта са заложени четири Приоритета, които се реализират чрез различни специфични цели, мерки и конкретни дейности.

Приоритет 1: Възстановяване на природния капитал. Устойчиви общности и екосистеми.

Приоритет 2: Населени места с високо качество на живот, модерна екологична инфраструктура и нулево замърсяване.

Приоритет 3: Ограничаване на изменението на климата и адаптация към климатичните промени.

Приоритет 4: Управление за ускорено постигане на целите за околната среда.

Очакваме Ви!