За потребители

Информация за юридически лица, желаещи да депонират отпадъци на Регионалното депо за неопасни отпадъци, образувани от дейността им

За да може да депонирате отпадък на регионалното депо за неопасни отпадъци, е необходимо да подадете заявление за сключване на договор за депониране в деловодството на Община Габрово.

Заявлението може да бъде подписано с електронен подпис и изпратено на e-mail: dimitrova@gabrovo.bg

Към заявлението се прилагат копия на заверени работни листи за класификация на отпадъците, доклади от основно охарактеризиране и становище на РИОСВ – Велико Търново, във връзка с докладите от основно охарактеризиране.

Работните листи за класификация на отпадъците се изготвят съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Бланки и ръководство за извършване на класификация на отпадъците, могат да бъдат открити тук: https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/klasifikaciya-na-otpaducite/

Работните листи се изготвят в два екземпляра и се изпращат в РИОСВ – Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68. След като бъдат утвърдени от директора на РИОСВ, единия от екземплярите се връща обратно на подателя.

Докладът от основно охарактеризиране е документ, който е необходим за определяне допустимостта, отпадъкът да постъпи за депониране. Той е документ изискуем с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и бланки на доклади, съобразно ръководството, може да намерите тук: https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/tretirane-na-otpaduci/deponirane-na-otpaduci/rukovodstva/    

Докладът се изготвя в два екземпляра, като само единия се изпраща в РИОСВ – Велико Търново, а другия, остава при лицето, от чиято дейност се образува отпадъка. На база този доклад, РИОСВ издава становище, относно допустимостта, отпадъкът да бъде депониран в депо за неопасни отпадъци. Освен на хартиен носител, документите, които се изпращат в РИОСВ, трябва да бъдат и на електронен носител.

Работните листи, доклада от основно охарактеризиране и становището от РИОСВ са безсрочни документи и не е необходимо ежегодното им преиздаване.

За всяка следваща календарна година, се издава анекс към Договора за депониране, като за целта се подава заявление в края на предходната година.

За информация, свързана с работните листи и докладите от основно охарактеризиране – РИОСВ – Велико Търново, тел. 062/620 358, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68.

Към заявлението се прилагат копия на заверени работни листи за класификация на отпадъците, доклади от основно охарактеризиране и становище на РИОСВ – Велико Търново, във връзка с докладите от основно охарактеризиране.

Работните листи за класификация на отпадъците се изготвят съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. Бланки и ръководство за извършване на класификация на отпадъците, могат да бъдат открити тук https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/klasifikaciya-na-otpaducite/

Работните листи се изготвят в два екземпляра и се изпращат в РИОСВ – Велико Търново, на адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68. След като бъдат утвърдени от директора на РИОСВ, единия от екземплярите се връща обратно на подателя.

Докладът от основно охарактеризиране е документ, който е необходим за определяне допустимостта, отпадъкът да постъпи за депониране. Той е документ изискуем с Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и бланки на доклади, съобразно ръководството, може да намерите тук https://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/tretirane-na-otpaduci/deponirane-na-otpaduci/rukovodstva/     

Докладът се изготвя в два екземпляра, като само единия се изпраща в РИОСВ – Велико Търново, а другия, остава при лицето, от чиято дейност се образува отпадъка. На база този доклад, РИОСВ издава становище, относно допустимостта, отпадъкът да бъде депониран в депо за неопасни отпадъци.

Освен на хартиен носител, документите, които се изпращат в РИОСВ, трябва да бъдат и на електронен носител.

Работните листи, доклада от основно охарактеризиране и становището от РИОСВ са безсрочни документи и не е необходимо ежегодното им преиздаване.

За всяка следваща календарна година, се издава анекс към Договора за депониране, като за целта се подава заявление в края на предходната година.

Общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци е утвърдило цена за обработка на 1 тон отпадък.

За извършването на услугата по обработка на отпадъка сумата е в размер на 113.84 лв./тон (сто лева и осемдесет и четири стотинки на тон) без ДДС, включваща:

Отчисления по чл. 64 от ЗУО  –  95,00 лв./тон

Обезпечения по чл. 60, ал.1 от ЗУО – 2,84 лв./тон;

Такса за обработка на отпадъци –  лв./тон.

Обща стойност: 113,84 лв./тон

Съгласно чл.163а, ал.2 от ЗДДС,  данъкът е изискуем от получателя на услугата.

За информация, свързана с работните листи и докладите от основно охарактеризиране – РИОСВ – Велико Търново, тел. 062/620 358, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 68

Информация за сключване на Договор за приемане на неопасни отпадъци на Регионалното депо може да получите на тел.: 0885099619 и на e-mail: dimitrova@gabrovo.bg