Дейност

След тригодишно строителство през лятото на 2015 г. Регионалното депо за неопасни отпадъци в Габрово отваря врати.

Депото се стопанисва от общинското предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово (ОП РДНО – Габрово). То е създадено с Решение №32 от 05.03.2015г. на Общински съвет – Габрово. ОП РДНО е специализирано звено на Община Габрово, второстепенен разпоредител с бюджет и няма статут на юридическо лице. Дейността на предприятието се осъществява в рамките на имот № 000255, землището на с. Гръблевци, м. Равнището, община Габрово с обща площ 140,246 дка.

Предмет на дейност: организация по екологосъобразно управление на неопасни отпадъци  (в т.ч. битови, производствени и строителни отпадъци), в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо – кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г. Предприятието осъществява и дейност по контрол по управлението на отпадъците.

Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, пл. „Възраждане” №3 (по чл. 117, ал. 1 от ЗООС)

Директор: инж. Даниела Димитрова

На депото е разположена и сепариращата инсталация, като услугите по сортиране и оползотворавяне на рециклируемия отпадък са възложени на външна фирма, притежаваща необходимия лиценз.

От 2016 година на Регионалното депо от биоразградими отпадъци се произвежда качествен почвен подобрител – компост. Всяка партида компост се подлага на лабораторни изследвания, които до момента показват изключително качество на продукта, такова че да бъде влагано в градини, паркове и домашни насаждения.

На Регионалното депо функционират следните обекти: Клетка за депониране; Площадка за сепариране; Площадка за компостиране; Пречиствателна станция; Система за улавяне на депонийния газ; Запечатване и рекултивация на съществуващия натрупан отпадък; Напорен резервоар; Ретензионен резервоар; Административна сграда; Складови и гаражни помещения.

Освен всичко това на Регионалното депо винаги има място за изкуство. Депото в Габрово е първото в страната, където са създадени арт рисунки и се провеждат различни мероприятия – Ден на отворени врати, Арт на депото, Еко уроци на открито и др.

За допълнителна информация може да се обадите на тел.: 066 985029