Пунктове за вторични суровини

На територията на общината има предприятия, които упражняват дейност за събиране на вторични суровини, по видове отпадъци, които се приемат и предават за рециклиране. Информация за някои от тях:

1. „ЕКОРЕСУРС“ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000727-00 от 18.02.2013г. Площадка № 1 – Габрово, Централна складова база ,ул.“ Батак “ № 25,

Метални отпадъци, батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба превозни средства.

2. „БИПА“ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000711-00 от 18.01.2013 г. Площадка № 1 – гр.Габрово, ул. „Индустриална“ № 65,

Метални отпадъци.

3. ЛЕОМЕТ ЕООД

Разрешение № 04-ДО-00000729-01 от 13.05.2013 г. Площадка № 1 – с. Поповци 5345, обл. Габрово, общ. Габрово, имот № 000 135,

Метали, Отпадъци от желязо и стомана.

4. „ПРЕСМЕТАЛ“ ООД

Разрешение № 04-ДО-00000730-00 от 26.02.2013г.

Площадка №1 – гр.Габрово, ул.“Индустриална“, ПИ с идентификатор 14218.502.611;

Площадка № 2 – гр.Габрово, ПИ с идентификатор 14218.533.46,

Метали, излезли от употреба превозни средства, излезли от употреба гуми, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, Отпадъци от пластмаси, Хартия и картон.

Метали, излезли от употреба превозни средства, излезли от употреба гуми, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, Отпадъци от пластмаси, Хартия и картон.

5. КРИСМАР МЕТАЛ

Разрешение № 04-ДО-00000809-00 от 23.09.2015 г. гр. Габрово, обл. Габрово ул. Ванче Михайлов № 25 ,

Площадка № 1 – ЕКАТТЕ 14218; ПИ с идентификатор 14218.515.375 по ОУП; 800 кв.м.;

Площадка № 2 – ЕКАТТЕ14218; ПИ с идентификатор 14218.515.121 по ОУП; 120 кв.м. ,

Метални отпадъци, излезли от употреба превозни средства, излезли от употреба гуми, отпадъци от масла и отпадъци от течни горива, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, оловни акумулаторни батерии.