ПОКАНА за участие в енергийната общност на Габрово

От днес стартира процедурата за набиране на участници в първата в България енергийна общност (във формат, съобразен с Директивите на ЕС и изискванията на националното законодателство), която ще бъде сформирана в Габрово.

Енергийната общност (ЕО) се реализира по инициатива на Община Габрово и ще включва партньорство между Общината, физически и юридически лица и малки и средни предприятия (МСП). Стойността на инвестицията за изграждането на ВЕИ е 180 000 лв., а местоположението на инсталацията ще бъде на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

В тази връзка Община Габрово отправя публична покана към всички физически лица, местни органи, включително общини, неправителствени организации и малки или средни предприятия да се включат в ЕО. Поканата е в два етапа, като първият е отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово, а вторият – за участници и от други региони на страната.

Финансовото участие на физическите и юридическите лица може да  бъде в размер не по-малко от 500 лева и не повече от 5000 лева.

Процедурата по включване в ЕО се осъществява по електронен път, като заинтересованите лица изпращат Декларация по образец (публикувана към поканата) на e-mail: t.popov@gabrovo.bg. След потвърждение от страна на Община Габрово се пристъпва към сключване на Споразумение.

Настоящата покана е със срок до 31 януари 2024 г. или до набавяне на нужните средства.

Набавянето на необходимите средства ще се осъществи в рамките на два етапа.

Първи етап: от отправяне на поканата до 22 декември 2023г., отворен само за участници, регистрирани на територията на община Габрово.

Втори етапот 22 декември 2023г. до 31 януари 2024г., отворен за участници, регистрирани на територията на страната.

С техническите параметри, моделът на ЕО, редът и условията за включване, както и необходимите документи за включване може да се запознаете в секция ЕНЕРГИЙНА ОБЩНОСТ на сайта на Община Габрово.

Процесът по администриране на ЕО се осъществява от Община Габрово и със съдействието на Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“.

По своята същност енергийната общност представлява група от юридически и физически лица, които по силата на обща договореност заедно произвеждат енергия от възобновяеми източници. Основното предимство на енергийната общност е, че контролът и управлението на изградената система се споделя от нейните членове и позволява независимост от големите производители и разпределители на електроенергия. Енергийната общност има за цел да осигури алтернативна, чиста и достъпна „зелена“ енергия на членовете си или право да участват в осигуряване на екологични, икономически или социални общностни ползи за местните райони срещу правото да ползват услуги на енергийната общност.