КОМПОСТ – ЧЕРНОТО ЗЛАТО НА ГРАДИНАРЯ

Компостирането се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци. Почти две трети от отпадъците, генерирани в домовете, се състоят от органични компоненти  (цветя, стари плодове и зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, слама, стърготини, сено, тревни изрезки, дървени вейки и др.), които се разграждат по естествен път. Процесът на компостиране се извършва благодарение на различни видове микроорганизми, които разграждат кухненските и градински отпадъци до почвоподобен материал. Компостирането е лесно, икономично и практично, но за да се случи това трябва да проявим желание и отговорност. Спазването на правилата за разделното събиране на отпадъците и използването по предназначение на кафявите контейнери  за биоразградими отпадъци, би допринесло за постигането на още по-добри резултати за процеса на компостиране.

Регионалното депо за неопасни отпадъци разполага с площадката за компостиране, простираща се на площ от 5 дка, която е едно от най-мащабните съоръжения на депото. На площадката се извършва целия процес по компостиране на биоразградимите отпадъци. В този сектор постъпват зелените маси от градините и отпадъците, събрани от населението, в кафявите контейнери. Чрез специализирана техника биоотпадъците се надребняват, овлажняват и обръщат до получаването на краен продукт – компост. Полученият на Регионалното депо почвен подобрител се използва за подобряване структурата на почвата на зелените площи и градинките на територията на община Габрово.  Заради добрите му качества, интерес към получения на депото компост проявяват и външни лица и вече са реализирани продажби на 67 тона от него.

Препоръчително е при възможност да се извършва домашно компостиране, като най-лесно и ефективно действие, което може да се предприеме, за да се намалят отпадъците и същевременно да се подобри състоянието на почвата.