Изисквания за предаване на автомобилни гуми

Във връзка със сезонната смяна на автомобилни гуми Община Габрово напомня на гражданите, че следва да изхвърлят/предават старите си автомобилни гуми единствено на обособените за целта места, а именно при лица, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. и сервизите за гуми.

Съгласно българското законодателство лицата, извършващи продажба и смяна на автомобилни гуми, са длъжни да:

1. осигурят възможност за приемане на излезли от употреба гуми (ИУГ) от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите;

2. поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на ИУГ.

Правилното предаване на ненужните автомобилни гуми е превенция срещу нерегламентираното им изхвърляне, както и срещу евентуалното им последващо изгаряне, което би имало сериозни последствия върху околната среда.

Община Габрово напомня, че е забранено:

За констатирани нарушения на физически лица се налагат санкции от 300 до 1 000 лева.