Дейност

Общинско предприятие „Благоустрояване” е  специализирано звено на Община Габрово по смисъла на Глава шеста от закона за общинска собственост с предмет на дейност:

График за събиране и транспортиране на биоотпадъци ТУК.

График за събиране и транспортиране на пепел от метални качета ТУК.

              Структура на общинско предприятие „Благоустрояване“ :

          1. Директор;

          2. Заместник – директор

          3. Заместник – директор

          4. Отдел „Администрация“;

          5. Отдел „Сметосъбиране”;

         6. Отдел „ Чистота“;

          7. Отдел „Строителство и поддръжка“;

          8. Отдел „Озеленяване“;

         9. Отдел „Улично осветление”;

          10. Отдел „Транспорт и механизация“

Общинско предприятие „Благоустрояване“ се финансира от бюджета на Община Габрово в рамките на утвърдения за съответната година бюджет. Води се счетоводна отчетност, съгласно Закона за счетоводство и свързаните с него нормативни актове и има свой печат и бланка. Всички приходи и разходи се отчитат по Единната бюджетна класификация.