3 768 проверки, извършени от еко инспекторите

Интензивна и ефективна дейност отчитат еко инспекторите за първите пет месеца от началото на годината. 3 678 проверки са извършили инспекторите към ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово за периода от януари до май 2021 година. Контролните дейности са по спазване разпоредбите на Закон за управление на отпадъците, Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Габрово, Закон за здравето и Наредба за управление на общинските пътища и Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Трявна.

Отчетите показват, че за последните пет месеца са извършени 970 бр. са планови проверки и 2 397 бр. извънпланови. Отработени са 401 бр. сигнали и жалби, подадени от физически и юридически лица, свързани с изхвърлени отпадъци извън регламентираните места, излезли от употреба моторни превозни средства, сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, замърсяване на пътните платна, горене на отпадъци и др.

Следствие ежедневния контрол, на база превантивна дейност и последващ контрол, са премахнати от общински терен над 150 бр. излезли от употреба моторни превозни средства, почистени и предотвратени са над 436 нерегламентирани изхвърляния на отпадъци на територията на община Габрово. Съставени са 4бр. актове за установени административни нарушения за горене на кабели, гуми и текстил.

Инспекторите проверяват и дейности при събаряне на сгради и текущи ремонти, като съставят протоколи и предписания за предаването на образуваните строителни отпадъци.

При дейността си инспекторите идентифицират като най-често срещани следните нарушения - изоставянето на моторни превозни средства, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, палене на текстил и други отпадъчни материали, както и нарушаване на принципите на разделното събиране на отпадъци.

Установените нарушители са били санкционирани и за последните пет месеца са съставени 11 бр. акта и 9 бр. фиша. На база превенция до момента са сключени 410 броя договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци, образувани от домакинствата на територията на община Габрово.

Общата стойност на наложените санкции е 4 400 лв.

Община Габрово напомня, че е забранено оставянето на отпадъци до съдовете за събирането им или на други неразрешени за това места. На нарушителите се съставя Акт за установяване на административно нарушение. Глобите са от 300 до 1000 лв. за физически лица.

Отпадъци, образувани от ремонтни дейности на домакинствата, могат да се транспортират и предадат на Регионалното депо за неопасни отпадъци. Приемат се безплатно, но трябва да бъдат разделно събрани по видове. Допълнителна информация на тел.: 066 985 029.

Таксата за депониране на смесени отпадъци за 2021г. - 104,04 лв./тон. 

Такса не се заплаща, само ако строителните отпадъци са сортирани по видове: 1. Тухли, цигли, плочи, замазка и др.; 2. Изолация; 3. Пластмаси; 4. Стъкло; 5. Дърво; 6. Метал, 7. Мебели и др.

Работно време на Регионално депо за неопасни отпадъци с граждани:

От понеделник до петък – от 07:00 до 16:30 часа;

събота и неделя – от 07:00 до 12:00 часа.

„Друга планета Земя няма. Пазете я чиста.“ – призоваха ни децата от региона.Нека ги послушаме!