Синдикати и местна власт заедно в насърчаването на зелените политики

Exif_JPEG_420

На 27 и 28 април в град Габрово бе проведена конференция „Сътрудничество за прилагане на зелени политики“. Тя е водещо събитие на едноименния проект, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Водеща организация по изпълнение на проекта е Национална синдикална федерация „Метал-Електро“ – КНСБ в партньорство с Община Габрово. На събитието присъстваха представители на работниците и служителите, работодателите от компании в региона и представители на местните власти и местни неправителствени организации.

Водещи специалисти представиха полезна и задълбочена информация по проблемите на околната среда и климата. Общият им призив бе единство на всички заинтересовани страни в усилията да се постигнат климатичните цели, заложени в Парижкото споразумение и „Зелената сделка“. Отговорност към Планетата носим всички и от общата ни ангажираност, разбиране и   действия зависи бъдещето ни.

Основни понятия за климат, време, климатични промени, замърсители, видове емисии, източници на въглеродни емисии и влиянието на климатичната среда върху биоразнообразието даде Петър Ковачев – независим консултант и експерт в областта на енергетиката, опазването на околната среда и международното финансиране. Сесията му предложи информация за глобалните споразумения за климата, въглеродната неутралност, декарбонизацията и представи Европейската дългосрочна визия и Дългосрочната визия за справяне с промените в климата до 2050 г. Бяха промотирани и новите възможности пред бизнеса. Достъпът до тази плоскост, дава по широка представа на обществото, че се търсят адекватни решения и мерки за възстановяване на екологичния и климатичен баланс.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн, която е с дълъг професионален и управленски опит – понастоящем Професор в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София., научен изследовател и  член на лекарска мрежа „Въздух за здраве“ представи здравните аспекти на замърсяването на околната среда и климатичните промени. „По данни на СЗО всяка година 2,5 млн. лица умират в резултат на неинфекциозни болести, предизвикани директно от екологични фактори, екстремални промени във времето, стресови условия на работното място, експозиция на вредни вещества и на тютюнев дим в средата. Експозицията на олово предизвиква 2% от тежестта върху обществото от ИБС и 3% - от МСБ. Експозицията на замърсен въздух причинява 2% от глобалната тежест на сърдечните и белодробни болести. За България замърсяването на въздуха причинява смъртни случаи както следва: 20% от хронична обструктивна белодробна болест, 18% от диабет, 14% от исхемична болест на сърцето, 16% от рак на белия дроб, 15% от случаите на инсулт, 12% от инфекция на долните дихателни пътища, 6% от смъртните случаи при новородените.

Замърсяването на въздуха е най-вредният екологичен рисков фактор за здравето на съвременния човек. То води до хронични заболявания, недееспособност, преждевременна смърт, намалена продължителност на живота, често търсене на спешна медицинска помощ, чести хоспитализации, загуби поради временна  и трайна неработоспособност, икономически загуби за обществото от разходи за лечение и от намалена продуктивност

Заключенията на здравната сесия са и един от основните лайтмотиви на самата конференция „Действията за ограничаване на екологичните проблеми, причинени от антропогенната дейност и спасяването на природата са неотложна необходимост днес, за да спасим хората и живота на планетата. Повишаването на информираността на обществото и изграждането на активно отношение към връзката между екологичните проблеми и здравето са начини да се възпитат хора, убедени и готови да действат екологично. Информираните и осъзнаващи важността на проблема хора с готовност участват заедно в опазването на природата и превенцията на климатичните и други екологични рискове,  породени от човешката дейност.“

Икономическият панел на конференцията предостави информация относно достойните практики за икономическа трансформация. За „да не бъде изоставен никой“ при зеления преход е необходимо да се ангажират финансови ресурси, европейски, държавни, синдикални, общински и бизнес инициативи. Необходимо е за хората да бъдат предоставени обучения и медиация, за придобиване и реализация на зелени и/или предприемачески компетентности и умения както и финансиране за бизнес начинания. Необходимо е запазване и доизграждане на инфраструктурата, рекултивация на ландшафта и околната среда, развитие на местни центрове и инициативи.

Обърна се внимание на пазарните тенденции в съвременната енергетика и дадени примери за добри практики за устойчиво регионално развитие и местен поминък, за предприемачество, партньорства и иновации за зелени бизнес възможности.

Панелът бе воден от Драгомир Константинов - макроикономист, специалист европейски програми (от 1998 г.). Сертифициран обучител и модератор за интегрирано местно развитие. Координатор на европейското програмиране в Агенцията за икономически анализи и прогнози (от 2002 г.). Консултант, застъпник, анализатор, участник и ръководител проекти, оценител на програми и проекти (от 2008 г.).

Европейската нормативна рамка, определяща европейските амбиции за климата, опазването на околната среда и социалната справедливост беше разгледана от Антония Новакова – експерт „енергийни пазари и услуги“, управление на проекти, стратегическо планиране на местно ниво и климатични промени. Тя представи информация по ключови стратегии, планове и инструменти в европейски контекст както и информация по докладването на устойчивост от страна на компаниите. Специално внимание бе отделено на Споразумението на кметовете, развито в „Глобално споразумение на кметовете за климата и енергията“ – най-голямото движение, в което членуват местни власти, ангажирани с реализацията на цели в областта на климата и енергията на наднационално ниво.

Бяха направени изводи за необходимостта от сътрудничество между местните власти и бизнеса за осъществяване на устойчиво развитие и постигане на климатичните цели.

Юлия Симеонова - икономист-финансист, експерт по управление на човешките ресурси, с дългогодишен синдикален опит в областта на обучение, квалификация, професионално ориентиране, международна дейност, управление на проекти в Конфедерация на независимите синдикати в България – презентира целите за устойчиво развитие на ООН, териториалните планове за Справедлив преход и европейските измерения на граждански и синдикални инициативи и практики със специално внимание към т.н. зелени профсъюзни представители и включването на „зелени клаузи“ в колективните трудови договори.

Община Габрово в лицето на Тодор Попов - Директор дирекция Административно правно и информационно обслужване, Жана Бастрева, главен експерт „Инфраструктура и екология“ и Мария Радойчева - главен експерт „Инфраструктура и екология“ представиха политиките на най-активната и отличавана българска община в областта на опазването на околната среда. Беше подробно разгледана стратегията на Община Габрово за разделно събиране на отпадъците, стратегията по озеленяване, екологичния транспорт, актуалните инициативи и постижения на общината. Съществено внимание бе обърнато на комуникацията с гражданите и бизнеса и тяхното ангажиране като активна страна в процесите по опазване на околната среда.