Нови контейнери за отпадъци от опаковки в Габрово

От днес, 12 април 2021г., започва поетапната подмяна на съществуващи пластмасови съдове за опаковки с нови метални контейнери. Редът и начинът за разделно изхвърляне на отпадъци от опаковки се запазва, като единствената промяна е в цвета на контейнера за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Старият ОРАНЖЕВ контейнер ще бъде заменен с ЖЪЛТ контейнер. Контейнерът за стъклени опаковки остава с цвят ЗЕЛЕН.

Подмяната на съдовете за разделно събиране на опаковки е в следствие на сключен нов договор между Община Габрово и организацията по оползотворяване „Еко Партнърс България“ АД.

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обслужва домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на община Габрово.

Двуконтейнерният модел за събиране на отпадъци от опаковки включва:

ЖЪЛТ метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на хартиени, пластмасови и метални отпадъци от опаковки

ЗЕЛЕН метален контейнер тип „иглу“ с обем 1700 литра за събиране на стъклени опаковки.

На територията на Габрово ще  бъдат поставени 120 бр. ЖЪЛТИ и 120 бр. ЗЕЛЕНИ контейнери за разделно събиране на опаковки. Съдовете имат отвори в горния край, които позволяват изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки. Върху всеки контейнер е поставена обяснителна маркировка с информация за това какви отпадъци могат да се изхвърлят в тях.

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират до площадка за предварително третиране. Сортирането на отпадъците преминава през следните етапи:

Предвид поетапната подмяна на старите пластмасови съдове с нови метални ЖЪЛТИ и ЗЕЛЕНИ контейнери е възможно известно забавяне в обслужването на контейнерите, както и временно отсъствие на контейнер. В случай на настъпило такова обстоятелство жителите на Габрово могат временно да използват съдовете за битов рециклируем отпадък, като обемните опаковки (кашони, кутии, пластмасови туби, метални кутии) и следва да бъдат нагънати и/или смачкани, за да намалят обема си и да осигурят достатъчно място в контейнерите.