Информационни дни

Къде да изхвърлим безплатно стария диван?

Защо е важно да предаваме опасните отпадъци?

Как да предадем старите уреди и да получим ваучер?

Отговор на тези въпроси, а и на много други, които сте готови да зададете по отношение на отпадъците, може да получите на информационните дни, които се провеждат в гр. Габрово. Кампанията се организира от Община Габрово и е част от инициативите, посветени на информиране на населението за разумното и отговорно отношение към отпадъците.

Екипът, огранизаращ кампанията разполага информационни шатри в различни райони в града, раздават се множество информационни материали, запознават се гражданите с принципите за разделно събиране на битовите отпадъци, Особено внимание се отделя на възможностите за безплатно предаване на излезли от употреба уреди, строителни, едрогабаритни и едри растителни отпадъци.

Информационните дни се провеждат периодично, а датите се съобщават предварително.